Історія кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті готує фахівців-електриків і електромеханіків для гірничорудної та металургійної галузей. Історія кафедри тісно пов’язана з історією ДВНЗ «Криворізький національний університет», загалом Криворізького басейну й металургійної промисловості країни.

Упродовж своєї історії кафедра, дещо змінюючи назву, об’єднувала зусилля вчених, висококваліфікованих фахівців підприємств, викладацький склад на виконання наукових досліджень, підготовку інженерних і наукових кадрів для гірничодобувної галузі та промислових виробництв.

Історія становлення та розвитку кафедри починається з 1961 р. Наказами № 509 міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 8 вересня 1961 р. і № 990 по Криворізькому гірничорудному інституту від 29 вересня 1961 р. було створено кафедру автоматизації промислових процесів у такому складі: доцент В. Д. Бондарь – в. о. завідувача кафедри, доценти В. І. Благонравов, В. І. Будько, І. П. Нікольский, асистенти В. В. Базуткін, М. П. Зубко, В. П. Медвєдєв, Б. М. Рудь, С. М. Чернякова.

26 лютого 1964 р. кандидат технічних наук, доцент В. М. Чермалих був призначений завідувачем кафедри автоматизації промислових процесів. Валентин Михайлович Чермалих уніс значний внесок у розбудову кафедри. Під його керівництвом були створені й оснащені сучасним на той час обладнанням 8 навчальних і науково-дослідних лабораторій. До 1973 р., працюючи завідувачем кафедри, він підготував 12 кандидатів технічних наук.

1 вересня 1964 р. електромеханічний факультет було розділено на два факультети: електротехнічний і механіко-машинобудівельний.

З 1973 р. до 1980 р. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Григорій Іванович Ляук. Під його керівництвом було продовжено формування колективу кафедри та створено нові лабораторії: промислової електроніки, перетворювальної техніки, які багато в чому визначали якісний рівень підготовки фахівців спеціальності «Електропривод і автоматизація виробничих процесів і технологічних комплексів».

Відбулася подальша спеціалізація кафедр електротехнічного факультету. Назріла необхідність виділення та організації із кафедри автоматизації виробничих процесів нової кафедри автоматизованого електроприводу (наказ № 881-к по Криворізькому гірничорудному інституту від 29 липня 1982 р.) у такому складі: професор Д. Й. Родькін – завідувач кафедри; доценти А. В. Безвершенко, В. І. Бутенко, А. Т. Гужовський, В. В. Каневський, Г. І. Ляук, В. Ю. Момот, Б. І. Рудь, А. П. Сінолиций; старший викладач А. М. Карлов; асистенти Л. В. Островерх, В. І. Рибалко.

Дмитро Йосипович Родькін очолював кафедру до 1998 р. Д. Й. Родькін є автором понад 500 наукових праць, підготував 15 кандидатів наук. Під його керівництвом велася глибока й різнобічна науково-дослідницька робота.

Кафедра виконувала практичні дослідження в таких напрямках, як: енергетика систем електроприводу з тиристорними перетворювачами; автоматизація виробничих процесів гірничо-металургійної промисловості; випробування та діагностика електричних машин; управління енергоспоживанням; системи керування енергоємними об’єктами гірничо-металургійного комплексу; дослідження та розробка систем автоматизованого розрахунку, прогнозування і контролю енергетичних режимів групового електроприводу прокатних станів; дослідження оптимальних систем керування складними електромеханічними системами; дослідження та розробка систем полегшеного запуску потужних електроприводів змінного струму, систем векторного керування електроприводом змінного струму, систем динамічного навантаження електричних машин постійного та змінного струму.

З 1982 р. на основі базової спеціальності «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів» (ЕПА) ведеться підготовка фахівців за спеціальностями ЕПАГ, ЕПАМ для гірничої та машинобудівної галузей. Підготовка аспірантів і докторантів здійснюється за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

Кафедра веде підготовку фахівців за інтегрованими планами навчання, тісно співпрацює з науковими та вищими навчальними закладами України, зі спеціальними середніми навчальними закладами, які входять до структури ДВНЗ «Криворізький національний університет», зміцнює зв’язки з виробництвом.

Протягом 1998−2013 рр. керівництво кафедрою здійснював професор Анатолій Пилипович Сінолиций, один із провідних учених університету. Він очолював регіональний науковий семінар Національної Академії наук України, активно займався підготовкою молодих наукових кадрів. Під його керівництвом кафедра продовжила виконувати практичні дослідження за напрямами, сформованими його попередниками; досить інтенсивно проводились роботи з проблем керування енергопостачання систем електроприводу.

На той час підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здійснювалась за ліцензією серії ВПД-ІУ № 048135 від 22.07.1999 р. за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», а з 2005 р. проводився набір на спеціальність «Електричний транспорт».

28 квітня 2011 р. в Криворізькому технічному університеті на кафедрі створено лабораторії з сучасних систем автоматизованого електроприводу із японським обладнанням «ОМRОN». Слід зауважити, що така лабораторія є другою у практиці «ОМRОN» на теренах східної Європи; перша була заснована в 1996 р. у м. Санкт-Петербург. Лабораторія має п’ять стендів-тренажерів, на яких студенти мають змогу підтверджувати набуті теоретичні знання та здобувати практичні навички роботи (налагодження, проектування та організації систем керування електроприводами). Звісно, усе це сприяє зближенню освіти та виробництва, допомагає випускникам адаптуватися на підприємствах і підвищує їх конкурентоспроможність на теренах ринку праці України й закордонного світу.

У 2012−2014 рр. унаслідок реструктуризацій у 2013 р. було створено кафедру автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, яку очолив доктор технічних наук, професор Олег Миколайович Сінчук.

Колектив кафедри доклав багато зусиль для створення та розширення лабораторного фонду, котрий нараховує 18 навчальних і 1 науково-дослідну лабораторії. Співробітниками кафедри розроблена та практично реалізована концепція універсальних лабораторних стендів на базі сучасних перетворювачів енергії та засобів обчислювальної техніки. Лабораторію обладнано понад 40 електричними машинами всіх відомих конструкцій, 30 тиристорними та транзисторними перетворювачами напруги й частоти з реалізацією усіх відомих систем регулюючих електроприводів, інтегрованими з навчальним стендовим обладнанням обчислювальними системами. Функціонують і розвиваються лабораторії автоматизованого та мікропроцесорного керування електроприводами.

Підготовка інженерно-технічних кадрів нерозривно пов’язана з наявністю професійного викладацького складу. Питанню науково-педагогічних кадрів приділяється серйозна увага.

Як уже зазначалося, кафедрою підготовлено понад три тисячі інженерів-електриків та інженерів-електромеханіків, спеціалістів вищої кваліфікації, які сьогодні працюють на підприємствах України й за кордоном. Енергослужби підприємств Кривбасу (шахт, кар’єрів, заводів) на 50-60 % укомплектовані випускниками кафедри.

Кращі викладачі в різні роки за внесок у навчальну, виховну й наукову роботу були відзначені нагородами Міністерства освіти і науки України. Доктору технічних наук, професору Д. Й. Родькіну присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». О. М. Сінчук удостоєний низки нагород, серед яких нагрудний знак «За заслуги перед містом» (2015 р.), знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2008 р.) і Почесна грамота виконкому Криворізької міської ради (2014 р.). О. М. Сінчук є лауреатом премії Ленінського комсомолу (1978 р.). Доцент В. В. Каневський нагороджений відзнакою виконкому міськради «За заслуги перед містом» (2001 р.). Високий технічний і теоретичний рівень, глибока спеціалізація циклу електротехнічних дисциплін, вимогливість викладачів кафедри до студентів створили авторитет серед студентства, допомагають творчій ерудиції випускників закладу, а також зростанню значення кафедри з-поміж споріднених кафедр інших вишів.

На умовах сумісництва кафедра залучає до праці провідних фахівців із науковими ступенями та вченими званнями з інших кафедр і установ. Викладачі кафедри підтримують зв’язок із середніми навчальними закладами, допомагають студентам увійти у світ освіти й науки.