Історія кафедри електромеханіки

Реконструкція відновлюваних у післявоєнній п’ятирічці гірничорудних підприємств Криворізького басейну на базі електрифікації та механізації із застосуванням електричного підйому, електровозного обладнання та інших електрифікованих приводів вимагала збільшення випуску та поліпшення якості підготовки гірничих інженерів-електромеханіків. Задля цього в Криворізькому гірничорудному інституті в 1947 р. була організована кафедра основ електротехніки та електричних машин. Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, доцент В. І. Базуткін (1947–1963). У 1963−1979 рр. кафедру очолював канд. техн. наук, доцент Е. Г. Файнштейн, з вересня 1979 р. до серпня 1981 р. – канд. техн. наук, доцент А. С. Бройдт. З 1981 р. і до сьогодні кафедрою керує д-р техн. наук, професор С. Т. Толмачов.

У 1947 р. доценти В. І. Базуткін і М. І. Камінь, асистент В. І. Благонравов створили першу в інституті лабораторію загальної електротехніки та електричних машин. Зі збільшенням обсягу навчальної роботи зростав чисельний і поліпшувався якісний склад викладачів кафедри. Найбільш швидке зростання кількісного складу кафедри відбулося в 60-і роки. Саме в цей період на кафедру прийшло біля 20 молодих викладачів, переважну кількість яких складали вчорашні студенти, в основному − випускники електротехнічного факультету Криворізького гірничорудного інституту. У кінці 70-х років на кафедрі працювало понад 30 викладачів.

Як кафедра загальноінженерного профілю, вона забезпечувала викладання основних дисциплін електротехнічного напряму про: електричні машини, теоретичні основи електротехніки, електротехніку й основи електроніки, електротехнічні матеріали, електричні вимірювання, математичне моделювання, радіоелектроніку, основи обчислювальної техніки та програмування. Лабораторні та семінарські заняття із зазначених дисциплін проводилися в шести навчальних лабораторіях кафедри.

Кафедра основ електротехніки та електричних машин у 1965 р.

Кафедра приділяла велику увагу питанням організації та вдосконалення навчального процесу. Силами співробітників кафедри ще в 60-і роки були розроблені й виготовлені десять навчальних машин «Гірник», вісім контролюючих машин «Евріка». Завідувач кафедри Е. Г. Файнштейн був активним прихильником нової на той час галузі науки і техніки – електронно-обчислювальної. Е. Г. Файнштейн одним із перших в Україні ще в 1958 р. розпочав викладання курсу «Основи обчислювальної техніки і програмування». Помітною віхою в житті кафедри стала передача в 1961 р. Інститутом кібернетики АН УРСР на баланс Криворізького гірничорудного інституту першої вітчизняної цифрової електронно-обчислювальної машини «ЦЕМ-1». У 1963 р. на такій же основі в інституті з’явилася більш потужна й сучасна ЕОМ «Київ». Саме знайомство з цією на той час унікальною технікою, участь у її налагодженні та використанні в навчальному процесі стало чудовою науково-технічною базою для багатьох молодих викладачів кафедри та справило значний вплив на їхню майбутню професійну орієнтацію.


У 1995 р. кафедра основ електротехніки та електричних машин була перейменована в кафедру електромеханіки, яка стала випусковою для спеціальності «Гірнича електромеханіка». Остання у 2000 р. була розширена й отримала назву «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».

Зміна профілю кафедри та відкриття нової спеціальності стало передумовою суттєвих змін у навчально-виховному процесі. Було продовжено традиційну для кафедри роботу по впровадженню в навчальний процес засобів обчислювальної техніки та сучасних інформаційних технологій. Розроблені на кафедрі комп’ютерні навчальні програми з дисциплін «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини», «Моделювання електромеханічних систем», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Інформаційне забезпечення електромеханічних систем», «Спеціальні методи дослідження електромеханічних систем» широко використовуються в навчальному процесі.

Кафедра електромеханіки першою в університеті з 1998 р. почала підготовку фахівців за інтегрованими навчальними планами. Основний контингент вступників цієї форми складали випускники спеціальності «Експлуатація гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв», які по закінченню технікумів отримували кваліфікацію «гірничий технік-електромеханік».

Колектив кафедри працює над важливими науково-технічними проблемами. Сформувалися такі основні наукові напрямки:

– розробка методів математичного моделювання електромагнітного поля в складних системах і середовищах та їх комп’ютерна реалізація;

– розробка та впровадження енергоефективних електромеханічних систем і технологій енергоємних виробництв;

– мікропроцесорні засоби діагностики та захисту електромеханічного обладнання.

У 2006 р. доцент кафедри В. П. Щокін став лауреатом премії Президента України для молодих учених і отримав грант Президента України на проведення наукового дослідження.

У 2007 р. задля залучення співробітників університету до проблеми енергозбереження при Криворізькому технічному університеті був створений Регіональний центр ефективних технологій з енергозбереження (РЦЕТЕ), який очолив завкафедри електромеханіки професор С. Т. Толмачов. Основне завдання центру полягає в розробці сучасних енергоощадних технологій і впровадженні їх у різні сфери виробництва.

Загальнодержавна актуальність проблеми енергоефективності, а також набутий кафедрою практичний досвід сприяли відкриттю у 2012 р. в межах базової спеціальності «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» нової спеціалізації «Енергоефективні електромеханічні системи та технології енергоємних виробництв». У нормативних документах цієї спеціалізації основна увага спрямована на формування в майбутніх фахівців чіткого уявлення про сучасні інноваційні технології та засоби підвищення енергоефективності в різних сферах виробництва, отримання відповідних знань, умінь і професійних навичок.

З 2014 р. кафедра виконує велику організаційно-навчальну роботу у зв’язку з впровадженням відповідно закону України «Про вищу освіту» нової спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка об’єднала всі спеціальності галузі знань «Електротехніка та електромеханіка». У межах нової спеціальності за підготовку бакалаврів відповідальні всі кафедри електротехнічного й електромеханічного напрямів підготовки. Кафедра електромеханіки залишилася відповідальною за підготовку магістрів спеціальності «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».

Упровадження нової спеціальності та ліквідація з 2017 р. підготовки спеціалістів висунули перед науково-педагогічним складом кафедри відповідальні завдання щодо оновлення та перегляду великого обсягу навчально-методичних матеріалів, перегляду навчальних планів, розробки нових навчальних дисциплін, модернізації старих і створення нових навчальних лабораторій.

Зразки навчальних стендів і сучасного обладнання

Загальнодержавна актуальність проблеми енергоефективності, а також набутий кафедрою практичний досвід сприяли відкриттю у 2012 р. в межах базової спеціальності «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» нової спеціалізації «Енергоефективні електромеханічні системи та технології енергоємних виробництв». У нормативних документах цієї спеціалізації основна увага спрямована на формування в майбутніх фахівців чіткого уявлення про сучасні інноваційні технології та засоби підвищення енергоефективності в різних сферах виробництва, отримання відповідних знань, умінь і професійних навичок.

З 2014 р. кафедра виконує велику організаційно-навчальну роботу у зв’язку з впровадженням відповідно закону України «Про вищу освіту» нової спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка об’єднала всі спеціальності галузі знань «Електротехніка та електромеханіка». У межах нової спеціальності за підготовку бакалаврів відповідальні всі кафедри електротехнічного й електромеханічного напрямів підготовки. Кафедра електромеханіки залишилася відповідальною за підготовку магістрів спеціальності «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».

Упровадження нової спеціальності та ліквідація з 2017 р. підготовки спеціалістів висунули перед науково-педагогічним складом кафедри відповідальні завдання щодо оновлення та перегляду великого обсягу навчально-методичних матеріалів, перегляду навчальних планів, розробки нових навчальних дисциплін, модернізації старих і створення нових навчальних лабораторій.

Покращення матеріально-технічної бази кафедри в основному пов’язане зі створенням нової сучасної лабораторії, яка на теперішній стадії оснащення забезпечує дисципліни «Мікропроцесорні засоби в електротехнічних системах», «Цифрові системи керування в електромеханіці», «Основи енергетичної грамотності», «Сучасні системи збору, обробки та відображення інформації», «Енергоефективні електромеханічні системи та технології». Лабораторія постійно оновлюється і розвивається. На сьогодні студенти мають можливість ознайомитися з логічними контролерами, що програмуються (ПЛК: Мікрол МІК-51, Овен ПЛК100, ABB AC500 eCo), модулями аналогових входів Овен МВ110.224-8А, модулями вводу електричних параметрів мережі Овен МЭ110.224.3М, навчальним стендом налаштування мікроконтролера Intel 8051, програмованими реле Zelio SR201 і Овен ПР200, цифровими мультиметрами Lovato DMG 210 і Socomec Diris A10 з інтерфейсом RS-485, перетворювачем інтерфейсів RS-485/USB, операторськими панелями ABB CP635, Weintek MT807iH та іншим сучасним обладнанням.

На сьогодні кафедра акредитована за четвертим рівнем акредитації та готує бакалаврів і магістрів денної, заочної та прискореної форм навчання (з відривом та без відриву від виробництва), а також фахівців за другою вищою освітою. Кафедра активно впроваджує новітні технології навчання, зокрема дистанційного. За останні роки значно активізувалася студентська наукова робота – тільки за останні два роки у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт взяли участь 20 студентів, 10 із них отримали дипломи переможців різного ступеня.

Головними завданнями кафедри на найближчі роки є омолодження та поліпшення якісного складу викладачів, активізація науково-дослідної роботи, підвищення якості підготовки фахівців за рахунок активного впровадження сучасних засобів і технологій навчання.

Кафедра електромеханіки

Викладацький колектив кафедри електромеханіки: д-р техн. наук, професор С. Т. Толмачов – зав. кафедри; д-р техн. наук В. К. Титюк; канд. техн. наук, доценти М. Л. Барановська, С. Л. Бондаревський, О. В. Ільченко, Ж. Г. Рожненко; старші викладачі О. К. Данилейко, А. С. Кузьменко, О. О. Сушенцев; асистенти В. А. Власенко, Г. В. Коломіц.